Asbehandeling

Residu's terugwinnen om grondstoffen te sparen

Bij de thermische verwerking van afval proberen we zoveel mogelijk materialen terug te winnen. Dat gebeurt via een geavanceerde asbehandeling. Residu’s uit onze verwerkingsprocessen vervangen kostbare grondstoffen in onze processen.

 

Asbehandeling na thermische verwerking

Van de totale hoeveelheid afval die verwerkt wordt in de roosterovens komt nog minder dan 3% als restfractie na asbehandeling op de deponie terecht. De bodemassen uit de eigen installaties en eventueel uit andere huisvuilverwerkingsinstallaties worden er gewassen en gezeefd en van onzuiverheden ontdaan. De asbehandelingsinstallatie in Doel verwerkt ze zo tot nuttige eindproducten voor de metaalindustrie of de bouw:

  • ferro- en non-ferrometalen die worden afgescheiden door verschillende breek-, zeef- en waseenheden, en die als secundaire grondstof worden gecommercialiseerd in de metaalindustrie;
  • granulaten die onder meer omwille van hun drainerende eigenschappen worden ingezet voor de aanleg van dijken en in de bouw, bijvoorbeeld bij funderingswerken;
  • een zandfractie die nuttig wordt ingezet bij bouw- of stabiliteitstoepassingen op stortplaatsen.
Verwerkingsproces

Residu's vervangen kostbare grondstoffen

Wij willen in onze processen zoveel mogelijk kostbare primaire grondstoffen vervangen door afvalstoffen. De fysicochemische installaties op de vestiging Antwerpen verwerken industriële vloeibare en vaste anorganische afvalstoffen. We vervangen daarbij hulpstoffen als kalk en cement zoveel mogelijk door residu’s uit onze processen. Zo sparen we grondstoffen uit. 

  • In de installatie IndaChem Liquids, waar we vloeibare afvalstoffen zoals afvalwaters uit metaalbehandeling verwerken, vervangen we  minstens de helft – zowat 1 000 ton – van de ongebluste kalk die de vervuiling neutraliseert, door residu’s uit ons verbrandingsproces. Daarnaast gebruiken we afvalzuren in de plaats van ijzertrichloride, wat nog eens ongeveer 600 m³ grondstoffen bespaart.
  • In de installatie IndaChem Solids, waar vaste anorganische afvalstoffen gemengd worden met cement, kalk en chemische stoffen om de verontreinigende stoffen ‘gevangen’ te zetten zodat het afval stortbaar is, wordt het cement gedeeltelijk vervangen door bepaalde residu’s.