Persbericht: Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft Indaver gelijk

Indaver blijft inzetten op duurzame verwerking van PFAS-houdend afval. Indaver diende in juli 2022 bezwaar in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bijgestelde lozingsvergunning voor PFAS-componenten. Het bezwaar had betrekking op elementen uit de procedure die volgens Indaver niet correct waren gevolgd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgt nu Indaver in haar eindarrest. Voor Indaver is het belangrijk om op een rechtszekere wijze te kunnen opereren. Indaver streeft steeds naar een hoge graad van bescherming van onze omgeving tegen de invloed van PFAS. We zetten daarvoor de Best Beschikbare Technologie in. Indaver diende geen bezwaar in tegen de scherpe normen voor PFOS, PFOA en GENx.

Uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 19 oktober 2023 een eindarrest uitgesproken. De Raad stelt Indaver in het gelijk. 

Aanvraag bijstelling lozingsvoorwaarden

Indaver beschikt al sinds 2007 over een lozingsvergunning voor PFOS. Het voorbije decennium is deze vergunning regelmatig bijgesteld waarbij de normen verstrengd werden en ook voor een aantal bijkomende PFAS-parameters een norm werd opgelegd. 
Ook in 2022 diende Indaver een aanvraag in voor een bijstelling van de lozingsvoorwaarden van een aantal PFAS-componenten. Voor deze componenten liep de bestaande vergunning immers af en moest dus een nieuwe norm worden aangevraagd. Voor 2 parameters bestond nog een geldige norm in de toenmalige vergunning, hiervoor vroeg Indaver geen nieuwe norm aan. De aanvraag die Indaver indiende in 2022, hield rekening met nieuwe impactstudies en met de Best Beschikbare Technologie voor waterzuivering. Indaver vroeg normen aan in lijn met de beschikbare meetmethodes en technologie voor waterzuivering. 

Toekenning vergunning in juni 2022

In juni 2022 verleenden de bevoegde instanties aan Indaver een bijgestelde vergunning met aangescherpte lozingsvoorwaarden voor 19 componenten. Indaver ging volledig akkoord met de scherpere norm voor de zeer kritische PFAS-componenten zoals PFOS en PFOA. Indaver kon echter niet akkoord gaan met een aantal andere elementen uit deze vergunning. 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Indaver diende in juli 2022 een bezwaar in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bijgestelde vergunning op basis van 3 elementen: het niet correct verlopen van de procedure waarbij hoorrechten werden geschonden, het toekennen van normen voor parameters waarvan de vergunning nog geldig was en het opleggen van een aantal bijkomende voorwaarden waarbij onrealistische timingen werden opgelegd. Indaver had geen bezwaar aangetekend tegen de nieuwe normen voor bijvoorbeeld PFOS, PFOA en GenX die met onmiddellijke ingang en toepassing van de Best Beschikbare Techniek konden gerealiseerd worden en leeft deze dus ook na.
Voor bedrijven en voor de industrie is het echter belangrijk om in een rechtszekere context te kunnen opereren waarbij de procedures correct gevolgd worden. 
De Raad geeft in haar eindarrest Indaver gelijk. 

Nieuwe vergunningsaanvraag 2023

De lozingsvergunning die Indaver in juni 2022 had ontvangen was een jaar geldig. Ondertussen loopt een nieuwe vergunningsaanvraag bij de bevoegde instanties.
De aanvraag die Indaver heeft ingediend houdt rekening met nieuwe impactstudies en Best Beschikbare Techniek voor waterzuivering. Het dossier is volledig en ontvankelijk verklaard op 6 juli 2023. Op basis van de aanvraag zullen de bevoegde instanties lozingsnormen toekennen.
Indaver hoopt dat deze beslissing wetenschappelijk goed onderbouwd wordt en rekening zal houden met de Best Beschikbare Techniek. 

Oplossing voor PFAS-houdend afval

Indaver verwerkt PFAS-houdend afval in haar draaitrommelovens. De destructie verloopt zeer efficiënt dankzij 3 T’s: de verbranding op hoge temperatuur, de lange verblijftijd in de oven en de turbulentie van het afval. Hierdoor zorgt Indaver mee voor een oplossing voor PFAS-houdende afvalstoffen die in onze maatschappij vrijkomen. Indaver doet dit met uiterste zorg voor mens, milieu en maatschappij.