Dienstverlening huishoudelijk afval

We zetten recyclebaar afval om in nieuwe hoogwaardige grondstoffen en zetten niet-recyclebaar afval om in energie

De dienstverlening van Indaver voor huishoudelijk en bedrijfsafval omvat dienstverlening voor zowel de publieke als de private sector in Europa. Maximale terugwinning van materialen en energie volgens de strengste milieunormen staat centraal. Ons doel is ervoor te zorgen dat afval niet naar stortplaatsen gaat. Recyclebaar afval vormen we om tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen en niet-recyclebaar afval zetten we om in stoom en stroom, als alternatieve energiebron voor woningen en industrie. 


Indaver is al decennia lang een betrouwbare partner die publieke klanten en afvalinzamelaars ondersteunt en hen helpt een duurzaam en kostenefficiënt afvalbeleid te voeren. Indaver streeft naar samenwerking op lange termijn, vaak binnen intensieve partnerships met gezamenlijke investeringen in verwerkingscapaciteit.

Wie zijn wij?

Indaver biedt hoogwaardige, duurzame en kostenefficiënte Total Waste Management-oplossingen aan openbare besturen, afvalbedrijven en grootschalige industrie. Voor elk type afval bieden we een oplossing op maat dankzij onze 35-jarige expertise en onze brede waaier aan eigen installaties en verwerkingsmogelijkheden bij derden. Door hoogwaardige recycling en maximale terugwinning van energie en waardevolle componenten uit afval wil Indaver toonaangevend blijven in duurzaam afvalbeheer.

Indaver is in de loop der jaren uitgegroeid tot een internationale speler in Europa, met installaties en activiteiten in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland.

Hoe doen we dat?

Wij streven ernaar hoogwaardige grondstoffen en energie terug te winnen en de materiaalkringloop schoon en veilig te houden. Om dat te garanderen en de circulaire economie te helpen realiseren, beschikken wij over een groot aantal verwerkingsinstallaties van de hoogste technische normen. Wij exploiteren faciliteiten voor de recycling van verpakkingsmateriaal, fluorescentielampen en bodemas van verbrandingsovens. Wij verwerken organisch afval in onze vergistings- en composteerinstallaties. Niet-recyclebaar afval wordt in roosterovens en wervelbedovens omgezet in energie. Onze draaitrommelovens zijn voorbehouden voor de veilige thermische verwerking van gevaarlijk afval.

Dankzij onze hoog opgeleide en ervaren medewerkers beheren wij onze installaties op een zeer doeltreffende manier. Hierdoor kunnen we niet alleen de beschikbaarheid van onze installaties op een hoog niveau houden, maar ook inspelen op technologische ontwikkelingen. Nieuwe technische inzichten rond registratie en weging, rookgaszuivering, energie- en waterbeheer integreren wij in onze installaties. Dankzij dit zorgvuldig beheer en de hoge beschikbaarheid kan Indaver garanderen dat het afval van openbare klanten en private inzamelaars steeds in de beste omstandigheden wordt verwerkt. Zo handhaven we deze garantie van continuïteit ook in tijden van crisis.

Waarom voor ons kiezen?

Indaver blijft voortdurend zoeken naar de allerbeste technologie om de afvalstromen van onze klanten te verwerken met een maximale energie- en materiaalrecuperatie. We ontwikkelen nieuwe en innovatieve technologieën die inspelen op de behoeften van de klanten en tegelijk de nodige flexibiliteit bieden. We investeren in technologische innovatie om de terugwinning van hoogwaardige materialen en duurzame energie te verbeteren. Nieuwe technologische inzichten worden grondig geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie integreren we die in onze installaties. Anders investeren we in nieuwe infrastructuur. Zo beschikken we altijd over state-of-the-art technologie.

Lokale overheden werken vaak samen om een klimaatneutrale toekomst voor hun regio te verzekeren. Een belangrijk aspect daarbij is het waarborgen van de continuïteit en duurzaamheid van afvalverwerking. Omdat die doelen aansluiten bij onze missie, is Indaver de ideale partner om aan die vereisten te voldoen.

 

Municipal waste services nieuws

Loading...
[Translate to Dutch:]

Persbericht: Belgische afvalverbrandingsinstallaties voeren voor derde jaar op rij…

Lees meer

Update: Nieuwe energiecentrale E-Wood opgestart

Lees meer

Persbericht: Bouw van de Waste-to-Energy installatie van Indaver in Essex is gestart

Lees meer

In België

Indaver is een betrouwbare partner voor publieke klanten en private inzamelaars

Indaver is een betrouwbare en flexibele dienstverlener in afvalbeheer die duurzame en kostenefficiënte oplossingen zoekt voor haar klanten, waaronder zowel (semi-)openbare entiteiten als afvalophalers. We werken nauw samen met onze klanten en ons netwerk om de meest optimale en milieuvriendelijke manieren te vinden om verschillende vormen van (rest)afval te beheren.  We maken we gebruik van onze diepgaande marktkennis en betrouwbare verkoopkanalen om onze klanten een groeiend aanbod aan verwerkingsinstallaties aan te bieden die voldoen aan alle wettelijke vereisten. We zijn er ook trots op dat we leverancier zijn van circulaire grondstoffen en energie, wat de marktpositie en de concurrentiekracht van onze klanten helpt verbeteren.

Wij ontlasten watermaatschappijen door hun slib te beheren via onze gespecialiseerde wervelbedinstallaties of door installaties op maat voor hen te bouwen via een build-own-operate overeenkomst. Wij geven prioriteit aan de optimale terugwinning van zowel materialen als energie in elke fase van het verwerkingsproces.   Aan gemeentelijke overheden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bieden wij afvalbeheerdiensten van topniveau om een breed scala aan afvalstromen effectief en duurzaam te verwerken. Onze diensten bestrijken alles van verpakkingsafval, houtafval en bio-organisch afval tot restafval en grofvuil.  Wij maken niet alleen gebruik van geavanceerde afvalverwerkingstechnologie, maar bieden ook de mogelijkheid tot meer diepgaande samenwerking met publieke en private partners voor de terugwinning van energie en materialen. Zo leggen wij bijvoorbeeld stoom- en warmtenetten aan vanuit onze afvalenergiecentrales. Deze aanpak stelt ons in staat een meer omvattende en langetermijnstrategie te volgen voor een doeltreffend afval- en energiebeheer in de regio. Via deze partnerschappen werken wij aan een schonere en duurzamere toekomst voor gemeenschappen zoals de uwe.

Wij zetten ons actief in voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid door ervoor te zorgen dat alle vormen van afval veilig en betrouwbaar worden verwerkt. Zo dragen we bij aan een circulaire economie en beschermen we de planeet voor toekomstige generaties. Indaver zet in op technologische innovatie in het afvalbeheer. Dit houdt in dat we nieuwe verwerkingstechnieken onderzoeken, waardevolle materialen terugwinnen en onze bestaande installaties verbeteren. We geven prioriteit aan een maximale terugwinning van energie en het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten, wat cruciaal is voor de bescherming van het klimaat.  
We passen ons voortdurend aan aan veranderende omstandigheden in een steeds internationalere context en delen onze kennis en expertise graag. Indaver is wendbaar, betrouwbaar en gaat de dialoog aan. We geloven in langetermijn partnerships om succes te boeken. Onze aandeelhouder Katoen Natie ondersteunt onze inspanningen door te investeren in onze groei en gespecialiseerde kennis, waarbij onze activiteiten verankerd blijven in Vlaanderen.

Contact the Indaver Municipal Waste Services Team

Municipal Waste Services Belgium

In Ierland

De Meath Waste-to-Energy installatie is operationeel sinds augustus 2011.

De installatie, de eerste in haar soort in Ierland, verwerkt ongeveer 200.000 ton huishoudelijk afval per jaar en wekt 18 MW elektriciteit op - genoeg om ongeveer 42.000 gezinnen van stroom te kunnen voorzien. In de installatie kan vast huishoudelijk afval worden verwerkt.

Huishoudelijk en bedrijfsrestafval: 

  • Niet-recyclebaar restafval van huisvuilophaling en bedrijfsrestafval. 
  • Brandbaar restafval van recyclingprocessen 
  • Brandbaar restafval van overslag (niet-bulkbaar)
  • Verontreinigde verpakkingen / kleding / PBM's
  • Afgekeurde producten 
  • Waterige vloeistoffen 
  • Slib van afvalwaterbehandeling

 

Uitvoer van MSW-afval voor terugwinning

De Meath Waste-to-Energy installatie draait op maximumcapaciteit.  Bovendien is er in Ierland een tekort aan capaciteit voor afvalrecuperatie. Indaver biedt onze klanten ook bijkomende oplossingen voor thermische verwerking. Dat doen we door restafval te exporteren naar ons netwerk van partner Waste-to-Energy installaties in Europa.

In Nederland

Goede organisatie van afvalbeheer

Gemeenten hebben de plicht om het afval van hun inwoners in te zamelen en duurzaam te (laten) verwerken. Het Nederlandse afvalbeleid geeft de kaders aan, rekening houdend met Europese wetgeving en ambities. De landelijke ambities zijn vastgelegd in het VANG-programma ('Van Afval naar Grondstof') dat bestaat uit doelstellingen met concrete actieprogramma's.

Betere scheiding van restafval

De uitdaging voor gemeenten ligt in het beheersen van de kosten van afvalbeheer en de daarmee samenhangende hoogte van de afvalstoffenheffing. Anderzijds is er de noodzaak om een duurzaam afvalbeleid te voeren dat leidt tot een goede en vergaande scheiding van huishoudelijk afval.
Goede afvalscheiding levert zuiverder fracties op die gemakkelijker goed te recyclen zijn. Terugwinning van grondstoffen en energie uit afval past goed in het ideaal van een circulaire economie. Door materiaalkringlopen op een CO2- en energie-efficiënte manier te sluiten, leveren we een bijdrage aan de welvaart en het welzijn van de samenleving.