Update: Indaver verwerkt met kennis van zaken en op een veilige manier PFAS-houdende afvalstromen

PFAS blijft de gemoederen verhitten. Indaver is zich hier terdege van bewust en benadrukt nogmaals dat ze PFAS met kennis van zaken en op een veilige manier verwerkt. Indaver produceert geen PFAS, maar voorkomt zoveel als mogelijk dat PFAS-componenten in onze leefomgeving worden verspreid.

Meer informatie over hoe we dit aanpakken leest u hieronder en kunt u bekijken in het webinar.

Efficiënte vernietiging 

Paul De Bruycker, CEO Indaver Group: “We vernietigen PFAS-houdend afval in onze draaitrommelovens op onze site in Antwerpen en dit met een efficiëntiegraad van 99,9999 procent. Maar nul bestaat niet. Er is altijd een heel kleine resthoeveelheid.” 

Niet enkel de zeer hoge verbrandingstemperatuur van gemiddeld 1050 °C, maar ook de lange verblijfstijd en het dooreenschudden van het afval in de oven resulteren in een zeer intensieve verbranding. Indaver garandeert daarnaast een veilige berging van niet-brandbaar PFAS-houdend afval in zoutcellen op een daartoe vergunde stortplaats in Antwerpen.  

Indaver voldoet aan strikte PFAS-normen 

Indaver beschikt in Antwerpen over de best beschikbare technologie voor de verwerking van PFAS zoals omschreven in de POP (Persistente Organische Polluenten)-verordening. Minister Demir heeft Indaver een normenkader opgelegd dat veel verder gaat dan de Europese voorschriften.  Indaver slaagt erin om dat normenkader dankzij zeer zware inspanningen na te leven. Dat wordt ook nauwgezet gecontroleerd wat ook bevestigd wordt door de betrokken Vlaamse overheidsdiensten.   

De PFAS-restanten in het afvalwater van Indaver zijn teruggebracht tot circa 10 gram per jaar voor de som van PFOS, PFOA en GenX. Voor de totale PFAS is de vuilvracht op jaarbasis beperkt tot minder dan 2 kg.    

Indaver voldoet aan alle normen van de lozingsvergunning en heeft ook in het verleden altijd conform haar vergunning gehandeld.  

Emissies naar de lucht liggen ver onder de norm 

Indaver volgt ook de emissies van de schoorstenen nauw op. VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, heeft de voorbije maanden de rookgassen van Indaver specifiek voor PFAS  bemonsterd en geanalyseerd. Aan de hand van een wetenschappelijk model zijn de gemeten waarden omgerekend naar depositie of wat er nog neervalt van PFAS-restanten. Deze resultaten liggen 40x onder de EFSA (European Food & Safety Agency) normen. 
 
Op dit moment is er op Europees niveau nog geen gestandaardiseerde meetmethode beschikbaar om de zeer lage concentraties van PFAS in rookgassen te meten. Indaver verleent haar volle medewerking aan de ontwikkeling van een gestandaardiseerde meetmethode die gevalideerd is door onafhankelijke experts.  

Indaver heeft vertrouwen in goede afloop mbt transportvergunningen 

Vanwege maatschappelijke onrust over PFAS in de Westerschelde, wil de Nederlandse overheid aantoonbaar bewezen zien dat Indaver PFAS-houdend afval juist en doelmatig verwerkt in Antwerpen. De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft daarom uit voorzorg geen vergunningen meer af voor nieuwe transporten met PFAS-houdend afval en is voornemens om eerder afgegeven EVOA-kennisgevingen (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) in te trekken. Wij hebben hier kennis van genomen en blijven constructief meewerken aan dit dossier en zullen de gevraagde informatie binnen de gestelde termijn aanleveren. We hebben alle vertrouwen in een goede afloop. 

Indaver communiceert open en transparant over haar impact op de omgeving 

Indaver communiceert plichtsgetrouw en op een open manier over haar impact op de omgeving. Ons jaarlijks Duurzaamheidsrapport en onze frequente toelichtingen over onze activiteiten op burenraden zijn hier een goed voorbeeld van.  

In het webinar lichten we op een open en transparante manier onze werkwijze wat de verwerking van PFAS-houdend-afval betreft toe. Bovendien geven we hier een kijkje achter de schermen hoe we volop inzetten op nieuwe technologieën en anticiperen op nieuwe inzichten. 

"Wij verwerken het afval met een efficiëntiegraad van 99,9999 procent. Maar nul bestaat niet”  Paul De Bruycker, CEO Indaver Group

Meer info